LỜI GIỚI THIỆU

Chúng sanh có tám muôn bốn nghìn phiền não, Phật có tám muôn bốn nghìn pháp môn để đối trị. Thiền quán là một trong các pháp môn đó mà cũng là căn bản và tinh túy cho tất cả các pháp môn khác.
Mục đích của Thiền là làm cho Tâm định. Tâm định để mà Quán. Đó là con đường thể hiện Bát Chánh Đạo, dẫn về nơi vĩnh tịch và an lạc. Phật pháp dù có vô lượng mà duy nhất vẫn là làm cho chúng sanh Tâm định để mà Quán. Vì thế, Thiền vừa là căn bản, và vừa là tinh túy của Phật pháp.
Tập tài liệu về Thiền này do một vị học Tăng trẻ là Tuệ Sỹ viết. Vì là học Tăng trẻ, cho nên sự trình bày nghiêng về sự học vấn với nhiều lý thuyết hơn là trình bày một pháp Thiền đầy đủ hoàn toàn để thực hành.
Tuy nhiên, với vài thiện chí của chú Tuệ Sỹ khi biên tập mong cống hiến cho các Phật tử một ít tài liệu vừa tu vừa học, tôi hy vọng tập sách này cũng đem lại được nhiều lợi ích cho những người muốn học Phật và tu Phật.
Viết lời giới thiệu này, tôi mong mỗi tinh thần tu học của các Phật tử càng ngày càng tinh tấn, để cho xã hội đầy dẫy tham lam, hận thù và chấp trước, càng ngày càng trở nên tươi sang thanh bình.
 
 Huế, mùa An Cư 2511
Tỳ-kheo ĐÔN HẬU