Kinh Tạng

No.599 - Đức Phật vì Vua Rồng biển nói pháp ấn

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh - Đời Đường

Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang.

Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Đổng Minh

     Tôi nghe như vầy,
     Một thuở đức Thế Tôn ở tại cung vua rồng biển, cùng với đại chúng Bí sô gồm một ngàn hai trăm năm năm mươi người, và rất nhiều chúng đại Bồ tát. Lúc bấy giờ, vua rồng biển Ta Kiệt La liền đứng dậy, làm lễ dưới chân đức Phật, rồi bạch rằng :
          - Thưa đức Thế Tôn ! Vả có chuyện thọ trì ít pháp mà được phước nhiều chăng ?
          Đức Phật bảo vua rồng biển rằng :
          - Có bốn pháp thù thắng, nếu có người thọ trì đọc tụng, hiểu rõ ý nghĩa ấy thì dụng công tuy ít mà được phước rất nhiều, tức là so với người đọc tụng tám muôn bốn ngàn pháp tạng thì công đức không khác. Những gì là bốn ? Đó là niệm tụng : các hạnh vô thường, tất cả đều khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt là an vui. Này Long Vương ! Ông phải biết, đó gọi là bốn pháp thù thắng mà đại Bồ tát pháp trí vô tận sớm chứng vô sinh, mau đến viên tịch. Vậy nên các ông luôn nên niệm tụng.
          Bấy giờ, khi đức Thế Tôn nói bốn câu Kinh Pháp Ấn đó, các vị Thanh văn, chúng đại Bồ tát và trời, rồng, tám bộ, A tu la, Kiền thát bà.v.v... nghe lời nói của đức Phật đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.
 
ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG BIỂN NÓI KINH PHÁP ẤN