Luật Tạng

LỜI NÓI ĐẦU

Đã là phàm phu thì không ai khỏi tội lỗi bởi ám ảnh của vô minh gây nên. Muốn tiêu trừ tội lỗi để bước lên đạo quả giải thoát, người xuất gia phải y luật sám hối các tội lỗi. Nếu có tội mà không Sám hối, hoặc Sám hối không như pháp thì bên ngoài tuy đường đường Tăng tướng nhưng bên trong đã thành kẻ tội nhân ở địa ngục.
Sám hối không như pháp, chẳng những người sám không hết tội mà người thọ sám lại mang lấy tội vì đã làm trái luật. Muốn lợi lạc cả đôi bên, mùa an cư của chúng Tăng năm nay, tại trụ sở của Giáo hội Tăng-già Trung phần, ngoài chương trình giảng kinh luận, về phương diện luật học tôi lấy tài liệu trong “Yết-ma chỉ nam” giảng về lục tụ Sám hối soạn thành tập sách nhỏ này.
Một giọt nước tuy chẳng có là bao, song cũng đủ được mùi vị của biển cả. Cuốn sách này tuy nhỏ song đã nêu được đại cương của giới luật, nhất là về phương diện Sám hối. Muốn thân tâm thanh tịnh, ta hãy cẩn thận chớ gây nên tội lỗi: rủi có gây nên tội lỗi hãy nên như pháp Sám hối như sách này đã thuật.
 
Mùa An cư 2505
THÍCH ĐÔN HẬU