LỜI GIỚI THIỆU

Người dịch: Tâm Tôn

Với hoài bão thực hiện “Pháp Tạng Việt Ngữ”, nhằm cống hiến cho nền Phật học cũng như nền văn hoá nước nhà, Hoà thượng luật sư Thích Đỗng Minh đã vận động thành lập “Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam”, và Ngài giữ trách nhiệm Trưởng ban, chăm sóc, sách tấn Phật sự phiên dịch cho đến lúc Tây hành.
Đây là một trong những tác phẩm mà lúc sinh tiền chính Ngài đã chứng nghĩa, nhưng chưa được phổ biến.
Để báo đáp một phần thâm ân của Hoà Thượng đối với đàn hậu học, cũng như thực hiện tinh thần “thừa thượng tiếp hạ” mà Ngài đã dầy công vun đắp cho tiền đồ Phật giáo nước nhà, nay chúng tôi cố gắng in ấn và phổ biến dịch phẩm này, như là một đón hoa Chánh pháp vừa thu hoạch, xin dâng lên cúng dường Ngài; và cũng chính là thể hiện sự quyết tâm thực hiện Sứ mạng "Hoằng dương giáo pháp" mà Ngài đã truyền lại.
Mong rằng, tập Pháp Tạng số 122 này, gồm 2 dịch phẩm: “Thánh Điển Phật Giáo” và “Thức Ăn Tâm Niệm” sẽ đáp ứng phần nào cho chư vị Độc giả có ý nguyện nghiên tầm Giáo pháp.
Rất mong sự góp ý, chỉ giáo của chư vị Thiện trí thức, để khi tái bản sẽ được hoàn chỉnh hơn.
Chùa Long Sơn-Nha Trang, ngày 02/ 12. 2006
Q. Trưởng Ban
TK. Thích Minh Thông