Thư viện sách

GIẢI THÍCH CHỮ A (अ)

Việt dịch: Cư sĩ Tuệ Khai

Hiệu đính và phụ chú: Thích Tâm Nhãn

DÙNG LÀM PHÙ HIỆU CHO

“PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM”

Chữ A là một thuật ngữ. Chữ A là vận bắt đầu của 12 mẫu vận Tất-đàn. Chữ A là một trong 50 tự ngôn. Âm này là gốc sanh ra tất cả các âm Phạn. Chữ này là đầu mối sanh ra tất cả các chữ Phạn. Kinh Đại nhật sớ, quyển 7 nói chữ A là gốc của tất cả các Pháp giáo. Tất cả những âm khai khẩu đều là âm A, nếu tách rời âm A thì không còn một lời nào cả, cho nên nó là mẹ của các âm thanh. Bộ lý thú tích nói: Chữ A là nghĩa Bồ-đề tâm, là chữ đầu tiên của tất cả các chữ. Theo giáo nghĩa căn bản của Mật giáo thì chữ A có nghĩa vốn không sanh. “Vốn không sanh” có nghĩa là từ trước không có, nay mới sanh ra, đó là nghĩa thật của chữ A.

Nay chữ A là chữ căn nguyên của mọi chữ, càng không có cái nhân năng sanh, cho nên biết đó cái nghĩa không sanh. Nay dựa vào chữ A khiến cho người ta biết cái nghĩa hết thảy các pháp không sanh. Bộ đại sớ, quyển 7 nói rằng chữ A có 4 tác dụng: 1. Vì vốn là không sanh, nên có tác dụng dập tắt tai ương; 2. Vì vốn là không sanh, nên tất cả công đức đầy đủ không thiếu, tức có tác dụng tăng ích; 3. Vì vốn là không sanh, nên vô số lầm lỗi diệt trừ không sót, tức là có tác dụng hàng phục; 4. Không một pháp nào nảy sanh từ cái vốn không sanh này, nên có tác dụng nhiếp phục. 

              (Theo Tự điển Phật học Hán-Việt

            Phân viện nghiên cứu Hà Nội – 1998)