Thư viện sách

TRẦN TÌNH

PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Tập 11 A
GIÁO KHOA PHẬT HỌC
cấp một
(Bản Giáo Thọ)
 
Nguyên tác Hán ngữ:
Cư sĩ PHƯƠNG LUÂN – Đài Loan
Dịch và biên soạn bổ túc:
Cư sĩ HẠNH CƠ
Hòa thượng THÍCH ĐỖNG MINH chỉ đạo
 
 
GIÁO KHOA PHẬT HỌC - Cấp I - Bản Giáo Thọ
Sơ Cấp Phật Học Giáo Bản – nguyên tác Hán ngữ của cư sĩ Phương Luân, Đài Loan.
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch, chú thích và biên soạn bổ túc.
Nữ cư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo.
Hòa thượng Thích Đỗng Minh chỉ đạo.
Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam in lần thứ nhất tại Việt Nam, năm 2002 (lưu hành nội bộ).
Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam tái bản lần thứ nhất, năm 2008 - có sửa chữa.
 
 

TRẦN TÌNH

Trước đây 5 năm, tôi nhờ cư sĩ Hạnh Cơ ở Canada dịch và biên soạn bộ Giáo Khoa Phật Học Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp để làm sách giáo khoa cho các Phật học viện.
Theo lời cư sĩ Hạnh Cơ cho biết thì sau khi dịch xong, Hòa thượng Tịnh Hạnh ở Đài loan hứa sẽ đứng ra in để phổ biến cho Tăng Ni sinh trong và ngoài nước học tập. Nay quyển Giáo Khoa Phật Học Sơ Cấp đã được cư sĩ Hạnh Cơ dịch và biên soạn xong, nhưng Hòa thượng Tịnh Hạnh chưa in được.
Nhằm vào lúc Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam do chúng tôi tự nguyện sáng lập, và theo đề nghị của cư sĩ Quảng Thành (thành viên  Ban bảo trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam), chúng tôi hoan hỷ xếp bộ Giáo Khoa Phật Học do cư sĩ Hạnh Cơ dịch và biên soạn này vào danh mục của tủ sách Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam.
Theo thứ tự, bộ Giáo Khoa Phật Học này được xếp kế tiếp theo sau 10 tập “Chuyện Duyên Khởi của Luật Tạng”.
Đây là một công trình đột khởi, tôi rất hài lòng, vì nó làm cho nội dung Pháp Tạng càng thêm phong phú.
Khi nào Hòa thượng Tịnh Hạnh (ở Đài loan) in thì cứ in, để phổ biến sâu rộng cho Tăng Ni, Phật tử, chứ với tính cách “Pháp Tạng” thì không thể phổ biến sâu rộng được.
Vài lời trần tình, mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử thông cảm.
                              Nha Trang, ngày 10 tháng 12 năm 2000
                                                            Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh