Luật Tạng

LỜI NÓI ĐẦU

Giới là nền tảng cho Định hành và Tuệ hành, đồng thời cũng làm cương lĩnh để giữ gìn và phát triển Nhân tính, Thiên tính, Thánh tính và Phật tính.
Nên, Giới là Chánh nhân của các thiện pháp tối thượng, do đó những kẻ trí ở trong đời, không những có đức tin và ái kính đối với giới, mà còn thể hiện đức tin và lòng ái kính ấy, bằng cách thọ và trì giới pháp một cách cẩn mật.
Người thọ giới là do đức tin và lòng ái kính đối với sự cao quý của Phật, Pháp và Tăng, và trì giới có kết quả cao là do người thọ trì luôn luôn biết nuôi dưỡng hai thiện tâm sở tàm và quý cũng như phát khởi lòng thương yêu của mình đến với mọi loài, nhờ đó mà người thọ và trì giới có khả năng tiếp nhận, nuôi dưỡng và phát triển sự thanh tịnh của giới trong đời sống của mình đến chỗ viên mãn và toàn thiện. Đạt đến đời sống của Chánh trí và Chánh giải thoát ngay trong hiện tại.
Trong tập này chúng tôi đã nỗ lực hoàn chỉnh, nhưng không thể không thiếu sót.
Vậy, kính mong các Bậc Hiền trí và Hiền đức bổ khuyết.
 
Kính đề.
Phước Duyên, ngày 12/2/94.
Bhikkhu Thích Thái Hòa