Luật Tạng

LUẬT HỮU BỘ

                             
   CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ
BÁCH NHẤT YẾT-MA
 
 
Hán dịch:
Luật sư Nghĩa Tịnh
 
Việt dịch:
Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Tỳ-kheo Thích Tâm Hạnh
 
Hiệu chính và chú thích:
Tỳ-kheo Thích Nguyên An
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn
Tỳ-kheo Thích Đạo Luận