Chuyên đề

MÙA GIÁC NGỘ

 
Người Phật tử Việt nam năm nay, mừng ngày đức thế Tôn thành đạo giữa những thống khổ kinh sợ của chiến tranh, giữa những mê lối phân hóa cùng cực của xã hội, giữa những hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình trật tự
 
Không thể tin tưởng ở bất cứ một thế lực nào hiện đang đặt quyền lợi lên trên mạng sống con người. Phật tử Việt nam, ở cả hai miền nam bắc, chỉ trông đợi sự tự giác của mọi người đang là nạn nhân của chiến tranh, phải tự cứu mình bằng những giải pháp và sức mạnh của Tình Thương và Trí Tuệ.
 
Nói như vậy không có nghĩa là, người Phật tử Việt nam chủ bại và nhát sợ để nhận bất cứ một lối hòa bình giả tạo nào. Mà chỉ muốn nói chiến tranh hiện nay phải giải quyết bằng sự chiến tranh của tư tưởng. Vì tư tưởng hiện đang là danh nghĩa của chiến tranh. Nếu căn bản tư tưởng đáp ứng với thực tại dân tộc và nhân loại thì sự chiến thắng tối hậu đã nằm trong tay rồi vậy.
 
Để có được một tư tưởng tất thắng, con đường của người Phật tử vĩnh viễn là con đường đại giác của đức Từ Phụ. Chính trong sự tăm tối nhất cả cuộc đời và thống khổ nhất của kiếp người đức Phật đã tự chứng đạt chân nghĩa của giải thoát.
Để rồi Ngài tự dấn thân vào cuộc đời khai thị cho chúng sinh, bằng trí tuệ và tình thương cùng nhẫn nhục.
Đã hơn một lần người phật tử Việt nam dùng tình thương, trí tuệ và nhẫn nhục để phá đổ cường quyền và bạo lực, thì tất nhiên người phật tử Việt nam cũng sẽ đánh bại nổi chiến tranh bằng vinh quang của dân tộc và đạo pháp. Người Phật tử Việt nam đã công bố “bản tuyên điệp Quảng Đức” cùng với nhân loại trong những ngày vận động cho nhân quyền thì chắc chắn cũng sẽ có “tuyên điệp “ sắp tới đối với cuộc chiến tranh ác liệt này.
 
Đứng trên địa hạt của những người làm văn hóa, “Vạn Hạnh” không làm công việc phát ngôn cho một chủ trương nào, mà chỉ suy nghĩ theo lẽ tất yếu phải đến căn cứ vào sứ mạng của đại khối Phật tử Việt ở hai miền Nam Bắc đối với tiền đồ của dân tộc mình.
 
Nhưng đối với bất cứ hành động nào của người Phật tử, trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng tin rằng: không bao giờ vượt ra ngoài tình thương và trí tuệ. Chúng tôi nguyện cầu cho xứ sở mau thoát khỏi những thảm khổ hiện nay.
 
VẠN HẠNH