Basic Buddhism

 • Brahmajāla Sutta Samaladin

  Brahmajāla Sutta Samaladin

   Thus have I heard. On one occasion the Exalted One was travelling along the highway between Rājagaha and Nālandā together with a great company of bhikkhus, with about five...

 • LỊCH SỬ BỘ PHÁI PHÁP TẠNG VÀ SỰ KẾT TẬP LUẬT TỨ PHẦN

  LỊCH SỬ BỘ PHÁI PHÁP TẠNG VÀ SỰ KẾT TẬP LUẬT TỨ PHẦN

  Author : Thích Tâm Nhãn

  CHƯƠNG V. TẠNG BỒ-TÁT I. TẠNG BỒ-TÁT - BỘ PHÁI KẾT TẬP Sau năm 100 trước Tây lịch, bộ phái Phật giáo có ít nhiều sự thay đổi. Có bộ...

 • TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NHÂN GIAN

  TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NHÂN GIAN

  Author : Tuệ Sỹ

    Đối với những người mà cuộc đời của họ đã được bố trí một cách mạch lạc và hợp lý, chưa có một biến tượng nào xảy ra làm gợn...