Basic Buddhism

 • Brahmajāla Sutta Samaladin

  Brahmajāla Sutta Samaladin

   Thus have I heard. On one occasion the Exalted One was travelling along the highway between Rājagaha and Nālandā together with a great company of bhikkhus, with about five...

 • TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NHÂN GIAN

  TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NHÂN GIAN

  Author : Tuệ Sỹ

    Đối với những người mà cuộc đời của họ đã được bố trí một cách mạch lạc và hợp lý, chưa có một biến tượng nào xảy ra làm gợn...

 • VĂN-THÙ THĂM BỊNH

  VĂN-THÙ THĂM BỊNH

  Author : Tuệ Sỹ

      I. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU TƯỢNG   1. THỰC TẠI VÔ NGÔN   Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong...